Hvad er 5'eren?

Fritids- og ungdomklubben 5èren

 

Klubber arbejder med mål og rammestyring med afsæt

i aftalestyring, som er midler i form af lønkroner og børnevariable midler til aktiviteter, tur og lign.

 

Baggrund :

Fritids- og ungdomsklubben er et fritidstilbud for børn og unge i alderen, slut 3.kl. til 18 år.

Klubben er beliggende i et boligområde med såvel villaer, rækkehuse som socialt boligbyggeri.

Klubben er for øjeblikket på 146 dagklubpladser og 80 aftenklubpladser.

Personalesammensætningen er pt. 1 leder, 1 souschef, 1 afdelingsleder, en kontor assistent, 8 pædagogassistenter, 6 timelønnede og 1 jobtræningsstilling.

Det børnevariable budget udgør i  ca. 400.000 kr. excl. moms.

Klubben har en bestyrelse med repræsentanter for børn, forældre og personale.

Høje Tåstrup kommune har vedtaget en målsætning for klubberne og denne er sammen med Høje Taastrup kommunes børn og unge politik samt

de aftale styret mål, som fastsættes ved årsskiftet. de vil være at finde her når de er underskrevet af Klubleder og centerchef.

 

 

Pædagogisk indhold

Som en del af kommunens generelle fritidstilbud være et fristed, hvor man sammen med børnene og de unge skaber aktiviteter og samværsformer, der fremmer det enkelte medlems alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab.

Inddrage forældrene i fastlæggelsen af klubbens egne mål således, at der opnås sammenhæng mellem klubben og medlemmernes hverdag.

Sikre medlemsindflydelse på klubbens aktiviteter.

Fastholde et bredt, alsidigt og frit aktivitetsudvalg for medlemmerne.

Fremme medlemmernes livsglæde og aktive medleven i samfundet således, at medlemmerne bedst muligt kan tage hånd om eget liv efter klubalderen

Medvirke aktivt til at fremme og udvikle samarbejdet i lokalområdet mellem foreninger og institutioner omkring aktiviteter og faciliteter.

Være en aktiv del af det generelpræventive arbejde rettet mod børn og unge.

Være en aktiv del af kommunens samlede forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge, samt udsatte grupper og medvirke til helhed i løsning af opgaven.

Ovenstående er kommunalbestyrelsens mål med klubberne i Høje Tåstrup kommune.

Klubben har derudover følgende kommentarer:

Et fristed betragtes som værende et sted, hvor man i modsætning til skolen, har mulighed for at vælge og fravælge aktiviteter og fremmøde.

I klubben lægges hovedvægt på at styrke medlemmernes selvværd og selvstændighed.

Klubben har en politik som tager afstand fra alle RUSMIDLER. Det er TOTALT FORBUDT at omgås alkohol eller andre rusmidler i klubbens regi.

Klubben har udarbejdet en kostpolitik som er lavet i fællesskab af forældre, medlemmer og medarbejdere. Dette tiltag er gjort for at fremme sunde kostvaner.

Vi mener det er en forudsætning, at for at nå vores mål er vi nød til at skabe:

Trygge rammer

Tolerance

Forståelse for hvad der er rigtigt og forkert

Ansvarsfølelse

Trang til at tilegne sig omverdenen

Rammer/base for fysisk udfoldelse

Indsigt i samfundets moralske og etiske normer

Medlemmer der forholder sig positivt kritisk til livet.

Med udgangspunkt i de økonomiske og pædagogiske ressourcer der er tildelt klubben, har vi besluttet at den pædagogiske praksis til dagligt vil se ud som følger:

Vi arbejder med at medlemsindflydelsen skal være gældende i stort set alt hvad der direkte berører børn og unge i klubben.

Derfor afholder vi medlemsmøder ca. hver anden uge hvor medlemmerne medbestemmer om regler, rammer, aktiviteter og derefter selv er aktive omkring planlægning, forberedelse og udførsel.

Vi tager udgangspunkt i vores faste aktiviteter, samt vores årsplan.

Vi forsøger i så vid udstrækning som muligt at alle har mulighed for at blive hørt.

Hvis børnene og de unge ønsker helt nye tiltag, må dette nødvendigvis betyde at det gøres udgiftneutralt, ved at det bliver på bekostning af en anden aktivitet.

Vi udvælger aktiviteter med flere afset. Bl.a. ud fra at det er noget børnene og de unge VIL, men også at vores værdisæt tilgodeses. ( Værdisæt beskrives i aktivitetsbeskrivelserne ).

Overordnet tilbyder vi vores aktiviteter så bredt som muligt. Alle skal kunne deltage, med de forudsætninger de har.

Vi har valgt at beskrive nogle af de aktiviteter som tiltrækker rigtig mange børn og unge i vores dagligdag, men udover dem kan vi yderligere tilbyde aktiviteter som:

Volleyball, hockey, badminton, billard, computer, tv-stue, brætspil og diverse impuls-tiltag såsom bolchefremstilling, hår og sminke o.lign.

Klubben arrangerer også ture ud af huset, kolonier, skitur, musikarrangementer og vi deltager i så vid udstrækning som muligt i arrangementer i andre klubber.

 

Fodbold:

Fodbolden er en sport som mange af vores børn og unge bruger rigtig meget tid på.

Overordnet spiller vi for at vinde. Men vi bruger bl.a. fodboldspillet til at børnene har mulighed for at komme af med nogle af de enorme mængder af energi de har, på en positiv måde.

Vi arbejder ud fra værdier som fairplay, sportsånd, fællesskab, tolerance, ligeværd og vi gør meget ud af at fremme klubånden.

Børnene kan deltage uanset hvilke færdigheder de har. Det gælder om at ha` det sjovt og hjælpe, støtte og passe på hinanden.


 

Cafe`/køkken:

Cafeèns drift varetages af klubbens støtteforening. Vedtægter for cafeèns drift er lavet som et samarbejde mellem børn/unge/forældre og medarbejdere. Cafeèn er ligeledes underlagt gældende regler og tilsyn fra levnedsmiddelkontrollen. Alle ansatte har hygiejnekursus.

Der er udarbejdet en plan som bl.a. indeholder, at to gange om ugen tilbydes børnene et måltid mad, eksempelvis, pasta m. kødsovs eller en bolle m. pålæg og grønt, til en fast pris pr. måltid, 6.- kr. Derud over kan man købe juice til 3, kr.

Madlavningen er en aktivitet i huset som medlemmerne selv planlægger og udfører sammen med medarbejderne.

 

Musikken:

Musikken er en af klubbens store aktiviteter.

Vi forsøger at skabe et forum, hvor vi dyrker den enkle sang og musikglæde, som tager udgangspunkt i hver enkelt barn/unges færdigheder.

Vi tilstræber at udvikle børnenes færdigheder i et tempo, som giver dem lyst til at dyrke musik på flere niveauer. Bl.a. samspil med andre både i, men også udenfor klubben.

 

Aftenklubben:

Mange af aktiviteterne fra dagklubben, er gennemgående til aftenklubben.

Derudover ønsker mange af de unge at det skal være et sted hvor de kan mødes og snakke og hænge ud. De unge kan godt li` der er nogle voksne til at diskuterer deres ”virkelighed” med og lægger stor vægt på at blive mødt med respekt og åbenhed.

Mange af de unge bruger de voksne til mere fortrolige snakke. Vi forsøger i disse situationer at give den unge de nødvendige redskaber til at få klaret problemet, eller hvis det er påkrævet, at få forældrene med i et positivt og konstruktivt samarbejde.

 

Samvær i klubben:

Vores udgangspunkt for at klubben skal fungerer, er at vi har nogle gode samværsformer.

Medarbejderne skal være gode rollemodeller, ved bl.a. at være synlige i klubben og ha` klare holdninger til hvordan vi skal omgås hinanden.

Vi tilstræber at møde børn og unge fordomsfrit og med respekt og åbenhed.

Vi prøver at forebygge konflikter mellem/med børn og unge, ved at skabe miljøer der signalerer tryghed og imødekommenhed.

Vi er hele tiden opmærksomme på, at kommer børnene i konflikt, forsøger vi at skabe dialog mellem parterne og give dem handlemuligheder til en fredelig løsning.

Vi tager udgangspunkt i de enkelte børns kulturelle baggrund og arbejder med at udvikle færdigheder, der er tilpasset en dansk kultur. F.eks. ved at holde de danske traditioner i hævd, men også ha` forventninger om, at vi taler dansk i klubben.

Vi arbejder ligeledes med medlemmernes sociale færdigheder, hvor vi tager udgangspunkt i de enkelte børn. Vi vil gerne give børnene nogle muligheder til at få skabt nogle gode kammeratskaber.

  

Tværfagligt samarbejde:

Vi vil bestræbe os på at skabe de bedste muligheder for et tæt samarbejde med de øvrige samarbejdspartnere og det vil bl.a. være gennem SSP, hvor klubben vil påtage sig et stort ansvar for at få kvalitet og samarbejde i højsæde.

Vi vil gennem SSP -handlegruppen være medvirkende til at den/de enkelte unge, får den fornødne hjælp. Samtidig skal der arbejdes på at lave en mere fremadrettet indsats, ligeledes i det tværfaglige forum, med henblik på at lave en temadag for forældre og beboer, så alle kan få og tage del i ansvaret for området.

 

Forældresamarbejde:

I vores arbejde med samværsformer i klubben, prioriteres forældresamarbejdet højt.

Det obligatoriske forældresamarbejde er; når børnene starter i klubben, ved et årligt forældremøde og prioriteres i øvrigt ved, at en form for kontakt opretholdes i større eller mindre omfang efter individuelle behov.

Klubben er altid åben for forældrene.

  

Støtteforeningen:

Klubben har en støtteforening.

Foreningen bestyres af forældrevalgte forældre, som vælges på første forældremøde efter sommerferien.

Støtteforeningens formål er at øge aktivitetsmulighederne for børn og unge i klubben, ved hjælp af arrangementer og tjenesteydelser.

Støtteforeningen ejer klubbens cafè, som til dagligt drives af personalet.

Alt overskud går til medlemmerne i form af tilskud til ture eller hjælp til indkøb af effekter til klubben.

Der er udarbejdet vedtægter for foreningens virke.

Alle, der er fyldt 18 år med tilknytning til klubben, kan være medlem af støtteforeningen.

 

Andre samarbejdspartnere:

Vi samarbejder ligeledes omkring de enkelte børn og unges behov, ved hele tiden at holde os ajour med det netværk der omgiver dem.

Andre samarbejdspartnere kan være skolen, SSP, ”Familiecentrene”, Gadeplan og andre klubber.

 

Yderligere informationer forefindes på klubbens hjemmeside som er : 5eren.htk.dk

Denne hjemmeside udvikles løbende.

 

Med Venlig Hilsen

Klubleder Per Christoffersen og personalet i 5èren


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. May 2021, kl. 17:08.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://5eren.htk.dk/Hvad er femmeren.aspx